ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

A Szolgáltató: Hermesz Dental Kft (9400 Sopron, Heimler Károly utca 10. 1. emelet 1. ajtó, Adószám: 26227865-2-08 Cégjegyzék szám: 08-09-029673) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához rendelkezik szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, az egészségügyi jogszabályokban foglalt (az egészségügyi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 2003- évi LXXXIV. törvény, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény) feltételeknek megfelelő feltételekkel, orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

Megrendelő: a szerződést kötő páciens, továbbiakban együttesen a felek

A szolgáltatás nyújtásának a helye: 9400 Sopron, Heimler Károly u. 10. I/1. sz.

Szolgáltatás tárgya területi ellátási kötelezettség nélkül, társadalombiztosítás által nem támogatott fogorvosi járóbeteg-ellátás, Megrendelő fogászati ellátást vesz igénybe a Szolgáltatótól.

Eltérő egyedi írásbeli megállapodás hiányában (Egyedi Szerződés), ESZ, jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak – a Hermesz Dental Kft (Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

A szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartás) a Szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az ESZ aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor.

Az ESZ és ÁSZF a továbbiakban együttesen: Szerződés, amely kiegészülhet a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal (pl.: ún. ANAMNÉZIS lappal, beteg tájékoztatóval stb.).

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy esetén törvényes képviselőjének aláírása és hozzájárulása szükséges.

A szolgáltatás nyújtását megelőzően a Megrendelő tájékoztatást kap Hermesz Dental Kft fogorvosa által a szolgáltatást nyújtó Szolgáltatótól.

1. A Szerződés feltételei:

1.1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatást és tartalmát jelen ÁSZF és annak elválaszthatatlan mellékletét képező Hozzájáruló nyilatkozatok, Kérdőív, Beleegyező nyilatkozatok, Kezelési lap, Árlista és Árajánlat (a továbbiakban együttesen: Szerződés) alapján határozzák meg.

1.2. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és közreműködők/megbízottak igénybevételével teljesíti a Szerződés szerint vállalt szolgáltatást. Az előzetesen egyeztetett időpontokban biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat illetve humán erőforrást.

1.3. A Szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megrendelő − az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően − a Kérdőívet aláírja, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi. A Kérdőív aláírása a nyilvános árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti.

1.4. A Szerződés aláírásával a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez − különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz − a Szolgáltató közreműködőket/megbízottakat is igénybe vehet, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőkre/megbízottakra bízott tevékenységet saját maga látná el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

1.5. A Megrendelő a Szerződés részét képező „Beleegyező nyilatkozat a fogászati kezelésbe” dokumentum aláírásával általános jogi felelőssége tudatában kijelenti és nyilatkozza, hogy Őt a Szolgáltató teljes körben, a kellő mértékben felvilágosította. Vele megértette a kezelés részleteit, a szükséges vizsgálatokat, a lehetséges beavatkozásokat és a javasolt gyógymódokat, illetve a helyette alkalmazható alternatív eljárásokat, valamint felvilágosította mindezekkel járó kockázatokról, szövődményekről, a teljes kezelési folyamat protokoll szerinti időtartamáról és a várható költségekről.

1.6. Megrendelő − szerződéstől eltérő − egyéb kérései csak akkor hatályosak, ha ezeket a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

2. A szolgáltatás ellenértéke:

2.1. Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőt a Szerződés alapján és a rendelőben közzétett árlistával is tájékoztatja.

2.2. A Szerződés szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra.

2.3. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai munka, az alkalmanként elvégzett orvosi kezelés díja kezeléskor fizetendő.

2.4. Fogtechnikai munkát is igénylő szolgáltatás esetén a kezelés költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az átadáskor fizetendő.

2.5. A Szerződés alapján megállapított Árajánlat szerinti díj- és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj- és anyagköltség változtatására. Ettől függetlenül a Szerződésben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.

2.6. Megrendelő az egyes kezelés befejezésekor a Kezelési lapon megtekinti a Szolgáltató teljesítését, Szolgáltató ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól a számláját.

3. A kezelések megkezdése:

3.1. Az első konzultáció alkalmával az általános egészségi állapot, a fogazat, illetve a száj állapotának a felmérése történik, mely során a páciens Kezelési tervet és Árajánlatot kap.

3.2. A diagnózis felállításához röntgenfelvétel készítése lehet szükséges.

3.3. A Kezelési terv és Árajánlat elfogadását a felek aláírásukkal igazolják.

4. Időpontfoglalás

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevételére kizárólag előzetes bejelentkezést és időpont egyeztetést követően van lehetősége. Az ellátás csak előzetesen megbeszélt időpontban lehetséges. Az ellátás pontos és zökkenőmentes kivitelezésének érdekében a Szolgáltató elektronikus előjegyzési rendszert használ. Az előjegyzési rendszerbe történő felvételkor a Szolgáltató munkatársai rögzítik a Páciens nevét, anyja nevét, lakcímét, email címét, illetve telefonszámát.

5. Érkezés, várakozás, késés

Az előzetes bejelentkezés során történő egyeztetés alapján a Szolgáltató feltételezi az adott Szolgáltatás átlagos időszükségletét és az időpontot ennek megfelelően foglalja le annak érdekében, hogy a Szolgáltatás nyújtására várakozás nélkül kerüljön sor. A gondos tervezés és előjegyzési gyakorlat betartása mellett is előfordulhat azonban, hogy egyes rendeléseknél torlódás, csúszás alakul ki. Ez adódhat a tervezettnél hosszabb időt igénybe vevő betegellátásból, vagy a későbbi érkezésből, amelyet a Szolgáltató csak a következő Páciens várakoztatásával tud megoldani.

Előrelátható, hosszabb (1 órát meghaladó) csúszás esetén Szolgáltató jogosult e-mailen, telefonon értesíteni a Pácienst vagy személyesen a Páciens megérkezésekor.

Amennyiben a Páciens az előre lefoglalt időpontban nem jelenik meg, kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 2 munkanappal mondhatja le térítésmentesen, írásban (e-mail küldésével) vagy szóban (telefonon).

A Megrendelő lemondási kötelezettségét késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, köteles 10.000,- Ft/alkalom lemondási díjat fizetni.

A Páciens vállalja, hogy az előre egyeztetett és lefoglalt időpont előtt 15 perccel megérkezik a Szolgáltatás nyújtásának helyszínére. Késő Páciens ellátását a Szolgáltató megtagadhatja, a Szolgáltatás idejét a késésnek megfelelő mértékben

rövidítheti, illetve ezzel párhuzamosan a Szolgáltatás teljes díját a Pácienstől követelheti.

6.. Jogok és kötelezettségek:

6.1. A kezelések során a Megrendelő – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), illetve a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a Megrendelő csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett.

6.2. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítson, ha a Megrendelő egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, illetve ha a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fent a Szolgáltatóval szemben.

6.3.

Megrendelő hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Szolgáltató – választása szerint – jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, illetve a Kezelési terv módosítására.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, utalás stb.) és annak határidejét.

7.2. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összege.

7.3. Amennyiben a kezelést a Megrendelő valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a kezeléseket megelőzően, illetve a Kérdőív kiállításakor jelezni.

8. Adatvédelem, tájékoztatás:

8.1. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

8.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa aláírt − a Szerződés részét képező − Kérdőív elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

8.3. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a

kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól Őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

8.4. Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

8.5. Szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni.

9. A Szerződés időtartama:

Amennyiben a Szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen ÁSZF szerint kerül sor az aktualizált Szerződésben rögzített feltételek szerint.

10. Garancia:

10.1. A garancia az átadott fogpótlás, fogászati munka kijavítására, esetleges újbóli elkészítésére szól és kizárólag a Szolgáltató fogszakorvosai által elvégzett fogászati kezelésekre és az általuk átadott fogművekre/fogpótlásokra vonatkozik. Térítési díjat a Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni. A Szolgáltató nem vállal garanciát a Megrendelő utazására, szállására, tartózkodására, illetve az egyéb módon felmerülő (pl. munkából való kiesés) költségeire, ezért ilyen kiadások, károk után kártérítési kötelezettséget nem vállal. A Szolgáltató nem vállalja továbbá egy másik fogászati rendelőben garanciális beavatkozásként elvégzett kezelések költségeinek megtérítést.

10.2. Jótállási feltételek:

10.2.1. A páciens a kezelőorvosa által előírt szájhigiéniai előírásokat folyamatosan betartja és követi az ajánlott gondozási programot.

10.2.2. A páciens fogait kifogástalanul ápolja, fogpótlását megfelelően tisztántartja.

10..2.3. A páciens az évente kötelezően előírt szükséges kontrollvizsgálatokon a Szolgáltató fogászati rendelőjében megjelenik.

10.2.4. A páciens legkésőbb 30 napon belül elvégezteti azokat az állapotfenntartó kezeléseket (pl.: fogkő-eltávolítás, protézis alábélelés, gyökérkezelés), amelyeket a Szolgáltató kezelőorvosa javasol.

10.2.5. A páciens fogpótlásának használata rendeltetésszerű, kizárólag fiziológiás rágóerőknek van kitéve, ami nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.

10.2.6. A páciens fogműve nincs kitéve traumának, csont- és ínybetegségnek.

10.2.7. A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben fennálló esetleges tartozásait pénzügyileg rendezte.

10.3. A szolgáltatásokra vállalt garancia időtartama:

10.3.1. Esztétikus tömésre 1 év.

10.3.2. Zirconium koronára 3 év.

10.3.3. Fém kerámia koronára 2 év

10.3.4. Veneer/Héjkerámia 1 év.

10.3.5. Ragasztott fém-kerámia pótlásokra (korona, híd, inlay, onlay) 2 év (kivéve ideiglenes pótlások).

10.3.6. Teljes kivehető fogpótlásokra (protézisek) 1 év (kivéve ideiglenes pótlások).

10.3.7. Részleges kivehető fogpótlásokra 2 év (kivéve ideiglenes pótlások).

10.3.8. Kombinált fogpótlásokra 1 év.

10.3.9. A garancia keretben a Szolgáltató vállalja, ha a pótlás (kivéve ideiglenes pótlás) rendeltetésszerű használat mellett le-vagy eltörik, meglazul, megreped, ingyenesen helyreállítja, megjavítja vagy kicseréli a garancia időtartama alatt.

10.3.10. Implantátumra 5 év,  Implantátum anyagra 10 év.

10.3.11. Az implantátum beültetésnél a garanciális jótállás annyit jelent, hogy probléma esetén (Pl.: ha az implantátum kiesik vagy meglazul) garanciális jótállás keretében egy új implantátum kerül beültetésre a páciens számára térítésmentesen. A garanciális jótállás azonban nem terjed ki az implantátumra, a felépítményre, az implantációs fogpótlásokra (koronákra és hidakra), illetve a Megrendelő egyéb módon felmerülő (pl. munkából való kiesés, utazás, szállás) költségeire.

10.3.12. A beültetett implantátumok esetében a páciens úgynevezett implantátum „útlevelet” kap, amelyben pontosan rögzítésre kerül az, hogy milyen típusú és méretű implantátum került beültetésre és melyik fog helyére. Ennek segítségével akár évtizedek múlva is a világ bármelyik pontján a hozzáértő szakorvos azonnal be tudja azonosítani a páciens implantátumait és adott esetben a rendelkezésére tud állni azok kezelésében.

10.4. A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki:

10.4.1. A beavatkozástól függetlenül panaszt okozó egyéb betegségekre.

10.4.2. A kezelést követően kialakult, a kezelést megelőzően nem ismert allergiákra, fogbetegségekre, és azok következményeire.

10.4.3. Eltitkolt betegség kapcsán kialakult fogbetegségekre, és azok következményeire.

10.4.4. Extrém igénybevétel (Pl.: éjszakai fogcsikorgatás, fogszorítás) következtében kialakult károsodásokra.

10.4.5. Olyan károsodásokra, melyek rendellenes használatra vezethetők vissza.

10.4.6. Baleseti, mechanikai fogmű-sérülésre.

10.4.7. Minden olyan társbetegség következményére, mely hatással lehet a fogak állapotára.

10.4.8. Az ideiglenes koronákra, hidakra, fogsorra, tömésre.

10.4.9. Gyökérkezelésekre, tekintettel arra, hogy a gyökérkezelés az anatómiai eltérések és egyedi variációk nagy száma miatt a leggondosabb fogorvosi beavatkozás mellett sem garantálható 100%-osan.

10.4.10. Gyökérkezelt fogakra.

10.4.11. Kombinált munkák esetén a betétre, betétcserére.

10.4.12. Szándékos károkozás esetére.

10.4.13. Az orvosi munkadíjra.

10.4.14.Minden olyan külső személy által végzett beavatkozásra, akik az állapotfelmérésen, illetve javaslatok megtételében nem voltak illetékesek (máshol praktizáló fogorvos, fogtechnikus).

10.5. A garancia érvényét veszíti az alábbi esetekben:

10.5.1. A kezelés a páciensnek felróható okból eltér a Szolgáltató orvosa által javasolt kezelési tervtől.

10.5.2. A páciens a fogorvos instrukcióit nem követi (pl.: éjszakai harapásemelő használatának mellőzése, melynek következménye a túlzott fogsorszorításból adódó porcelán leplezés lepattanása).

10.5.3. A páciens nem tartja be a szájhigiénés szabályokat (Pl.: nem megfelelő, hanyag fogápolás, erős dohányzás).

10.5.4. Az eltávolítható pótlást (részleges vagy teljes fogsor) a páciens nem megfelelően ápolta.

10.5.5. A fogpótlást a páciens nem rendeltetésszerűen használta, a fogpótlást a fiziológiás rágóerőnél nagyobb, extrém erőbehatások érték, melyek annak fokozott terheléséhez vezetnek (pl.: a páciens csontra, magra, kemény tárgyra harapott, tépő mozdulattal a pótlást megfeszítette, megrepesztette, stb).

10.5.6. A fogművet mechanikai sérülés érte (pl.: a páciens odaüti, leejti a fogsort, ezáltal eltörik, vagy sportsérülés miatt károsodik a fogmű).

10.5.7. Vegyi anyagok (Pl.: koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések esetén.

10.5.8. Traumás balesetek, valamint ezek során történő beavatkozások következményei miatt.

10.5.9. A rágóapparátus megbetegedése szisztémás-, fertőző-és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt (pl.: cukorbetegség, epilepszia, csontritkulás, sugárkezelés és kemoterápia utáni állapot).

10.5.10. Az implantáció nem történik meg a tervezett időn belül (hosszú távú ideiglenes pótlás, amely az implantációt előkészítő pótlás).

10.5.11. A páciens állcsontja vagy az ínye, nyálkahártyája változik, visszahúzódik, sorvadásnak indul.

10.5.12. A kezelést követően kialakulnak a kezelést megelőzően nem ismert allergiák, fogbetegségek és azok következményei.

10.5.13. Nem megfelelő táplálkozás és egyéb rossz szokások miatti problémák esetén.

10.5.14. A páciens pszichés és egyéb mentális betegségei kapcsán felmerülő problémák esetén.

10.5.15. A páciens rövid időn belül szerzett súlygyarapodása, illetve súlyvesztése esetén.

10.5.16. A fog a korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció) következtében szorul gyökérkezelésre.

10.5.17. A fogászati kezelés, fogpótlás esetén nem volt előre látható jele annak, hogy az adott foggal, vagy területtel a jövőben probléma merülhet fel.

10.5.18. A fogpótlás sérülésének, hibájának 5 munkanapon túl történő bejelentése esetén.

10.5.19. Abban az esetben, ha a páciens nem jelenik meg a garancia időintervalluma alatt a kötelezően előírt félévenkénti/évenkénti kontrollvizsgálaton.

10.5.20. A Megrendelő a Szolgáltató felé pénzügyi tartozását nem rendezte.5.21. A Megrendelő a Szolgáltató által javasolt kezelést és fogtechnikai munkát egy másik rendelőben végezteti el.

10.5.21. A Megrendelő nem tart igényt a garanciális munka elkészítésére.

11. Reklamáció:

11.1. Megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban vagy személyesen közölni a Szolgáltató rendelőjében a

9400 Sopron, Heimler Károly utca 10. 1. emelet 1. ajtó címen,

telefonon a 0699/790-497 telefonszámon,

vagy az alábbi e-mail címen: hermeszdental@gmail.com

11.2. Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

11.3. Ha a 10. pontban részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

12. Egyéb rendelkezések:

12.1. Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy részéről a Szerződést aláíró személy aláírásra jogosult.

12.2. Megrendelő, vagy a Megrendelő törvényes képviselője a Szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte és azokat elfogadta.

12.3. Az ÁSZF és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

12.4. Felek a jelen szerződésből származó jogvitáik eldöntésére a Pp. 41.§-a alapján kikötik a Soproni Járásbíróság, illetve – megyei bíróság hatáskörébe tartozó per esetén – a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12.5. A Megrendelő páciensek számára a honlapon (www.hermeszdental.com) a rendelőben kihelyezett, elérhetőséget biztosít magyar nyelven az ÁSZF megismerésére, melynek lefordításáról a Megrendelőnek kell gondoskodni.

Hatályos 2018 március 20. napjától kezdően a Hermesz Dental Kft képviseletében:

Kovácsné Hermesz Mária ügyvezető.